Podmienky používania portálu

Všeobecné podmienky používania portálu www.tombola.sk

 

Pravidlá hry a účasti na portáli www.tombola.sk .  Prevádzkovateľom a zároveň aj organizátorom internetového

portálu  a súťaži www.tombola.sk je : 

Zoltán Márton (ďalej len organizátor), sídlom : Vŕbová 1204/52, 925 23 Jelka. 

 

Organizátor vydáva v súlade s platnou legislatívou SR tieto Všeobecné obchodné podmienky

(dalej len podmienky) pre portál www.tombola.sk (dalej len hra, stránka alebo tombola.sk):

 

Podmienky účasti v hre na www.tombola.sk:

 

V hre, ktorú organizuje Organizátor - prevádzkuje online formu tomboly, ktorá je dostupná 

na doméne www.onlintombola.sk sa môžu zúčastniť, iba tie osoby, ktorí súhlasía a akceptujú 

podmienky používania portálu www.tombola.sk (čiže podmienky) a ich registrácia na portáli 

bola úspešne dokončená.

 

Hra je zadarmo, registrácia pozostáva z nasledujúcich krokov a zadaným aj nasledujúcich údajov:

- e-mailová adresa;

- Prijatie pravidiel hry;

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto, pšc

 

Registrovaná osoba (ďalej len ako hráč, resp. pri výhre víťaz) pri overení alebo pri procese preberania výhry,

sa musí identifikovať s príslušnými údajmi, čo zadával pri registrácii do hry.

 

Jedna osoba sa môže zaregistrovať (prihlásiť sa do hry) iba s jedným kontom, pri viacnásobnej regitrácií alebo

pri registrácii s falošnými údajmi, organizátor má právo tieto registrácie - kontá hráčov, zrušiť - vymazat

a diskvalifikovať daného hráča z hry.

Ako aj pri ostatných hráčov, tak aj V prípade víťazov budú ich údaje - registrácie starostlivo overené!

Jedna e-mailová adresa môže byť používaná - zaregistrovná v hre IBA raz. Registrácia v hre s cudzými

osobnými údajmi je prísne zakázané!

 

Hráč kde sa už raz zaregistroval s jednou svojou mailovou adresou  do hry, a zmenil svoju e-mailovú adresu ,

tak v tomto prípade, registráciu so starou e-mailovou  adresou musí hráč zrušiť, a to odoslaným e-mailu

na : info@tombola.sk s textom:  ,, Prosím zrušiť moje konto na www.tombola.sk ,, a organizátor

odstráni Vašu starú registráciu z databázy.)  Na hru sa môžu prihlásiť iba tie osoby, ktorí majú poštovnú

adresu na Slovensku, alebo v prípade výhry môžu svoju výhru prevziať na Slovensku. 

 

Tým, že sa hráč zaregistruje na hru:

 - Hráč súhlasí s tým,  že v prípade víťazstva jeho osobné údaje ako meno, priezvisko,  názov bydliska a poštovné smerovacie číslo budú bezpodmienečne zverejnené a budú dostupné pre verejnosť na stránke www.onlintombola.sk .

 - Hráč tiež akceptuje to, že v prípade výhry v hre, môžu byť pri odovzdávaní výhry nasnímané zvukové, fotografické, či video - zábery, záznamy, nahrávky a a tiež  prispieva - dáva plný súhlas k nahrávkam, bud čiastočne alebo v celku, aby organizátor mohol tieto tieto nahrávky použiť na dalšie svoje marketingové účely a to bez časového ,  príležitostného obmedzenia a bez akéhokoľvek spoplatnenia týchto nahrávok, činností.

 -Hráč - Výherca akceptuje aj to - berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných  súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 165,97 eura za cenu alebo výhru. 

Ceny- výhry prevyšujúce sumu 165,97 eura sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať daný výherca, ale v prípade peňažných  výhier v hre má povinnosť zdaniť výhru organizátor súťaže.

- Taktiež hráč akceptuje aj to - berie na vedomie, že v prípade výhry nejakého tovaru - služby , poštovné v plnej výške hradí výherca danej výhry.

- Zo súťaže sú vylúčení všetky osoby, ktoré sú blízke organizátorovi a dodáveteľom výhier-cien 

do tomboly ( podla obč. zákonníka §116 ).

 

- Výhra nebude odovzdaná ani v prípade, ak Usporiadateľ zistí, alebo bude mať podozrenie na 

spáchanie podvodného, prípadne iného nekalého konania zo strany účastníkov súťaže, alebo inej osoby, 

ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Hráč - Výherca tiež akceptuje to, že jeho nárok na výhru zaniká v prípade, ak poruší akúkoľvek povinnosť určenú - vyplívajúc zo všeobecných ochodných podmienok používania  portálu www.onlinetombola.sk.

  

Priebeh hry - ako hrať:

Na každú tombolu a každý hrací deň, má každý hráč nárok na jeden virtuálný tombolový lístok, s ktorým 

sa môže zúčasniť na v aktuálnej tombole- hre na www.tombola.sk a hrať o vtedy aktuálnu(e) cenu(y).

Žrebovania tomboly medzi hráčmi a pridelovanie výhier k príslušným tombolovým lístkom sa vykonáva pomocou počítača a systému na stránke onlinetombola.sk , ktorý žrebovanie vykoná automaticky na danú konktrétnu tombolu na daný hrací deň.

Pri registrácii na hru, resp. v priebehu hry je možné získať ďalšie extra- plus  tombola lístky, čo majú takú istú váhu – hodnotu, ako tomboly získané pri registrácii, a tie plus tomboly môžte získať s pozvaným-odporučeným známého  formou e-mailu , a ked sa aj oni prihlásia do hry tak sa  automaticky pripočíta na konto hráča jedna tombola na danú aktuálnu tombolu.

Plus - extra tombola lístky získané okrem registrácie do aktuálnej tomboly - hry majú platnosť iba jeden hrací deň.

Po prihlásení do hry – tomboly na daný hrací týždeň – deň  systém automaticky vygeneruje a pošle e-mail hráčom zapojených do danej tomboly-hry, a v e-maily pridá aj odkaz, načo kde hráč klikne ( alebo si to skopíruje do príkazového riadku do prehliadača a dá ENTER),  tak hráč zistí svoje aktuálne tomboly v online tombolena daný  hrací týždeň - deň.

 

Kontorolu - overenie žrebovanej tomboly z daného hracieho dňa má moznosť každý hrác do 6 dní.

Potom už táto možnosť zaniká a nebudú si môcť overiť svoje tomboly, / max pozrieť si výhercov na stránke / lebo každý týždeň je nový hrací deň, čiže aj nové čísla tombol, z ktorých sa bude losovať. 

V prípade, že hráč po dobu 365 dní neskontroloval - neotvoril ani jeden svoj e-mail od našej stránky  bude odstránený z hry.

 

Medzi podmienkami prevzatia výhry,je aj to, že hráč - víťaz zadá - poskytne požadované informácie potrebné k prevzatiu výhry, bud osobným odberom alebo poštou.

V prípade odstránenia alebo neobdržania e-mailov na daný hrací deň – na danú tombolu na Vašu e-mailovú adresu,  treba poslať prázdny e-mail na : info@tombola.sk s textom : ,,Prosím preposlať moje TOMBOLY! ,,

Pre zmazanie registrácie na portáli treba odoslať e-mail na náš e-mailovú adresu : info@tombola.sk s titulkom: ,, ZMAZAT MOJE KONTO ,, .

Zmazanie registrácie je konečné, čo znamená, že s danou e-mailovou adresou nebudete môct sa už nikdy prihlásiť do hry.

Dátumy hracích dňoch a príslušné výhry na hracie dni, sú k dispozícii na www.tombola.sk.

Zoznam vyžrebovaných výhier a aj zoznam mená výhercov sú k dispozícii na www.tombola.sk 

v sekcii ,, Oni už VYHRALI ,, resp ,, KTO UŽ VYHRAL? ,, .  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu tomboly, ako aj na zmenu výhier a podmienok hry.

 

Odovzdávanie výhier -cien  výhercom prebiaha osobne- osobným odberom alebo odoslaným výhry poštou 

na adresu vyhercu, závislosti od toho o akú výhru ide.

 

Typ - spôsob odovzdávanie ceny / osobným odber alebo pošta / určí organizátor. Pri väčšine cien

má možnosť výherca si vybrať spôsob odovzdávanie ceny t.j. medzi osobným odberom , doručeným 

kuriérom alebo doručeným poštou.

 

Ak organizátor nie je schopný sa spojiť - kontaktovať sa s výhercom formou zadaného - príslušného 

e-mailu alebo pomocou telefonického kontaktu, alebo výherca si neprevezme svoju výhru do lehoty prevzatia výhry , tak sa daná výhra je považovaná na nevyzdvihnutú výhru.

 

Víťaz je povinný spolupracovať s organizátorom, tak aby odovzdanie výhry prebehlo čo najskôr.

Výhry- ceny v súťaži sú neprenosné, a nie je ich možné vymeniť za hotovosť.

 

Osobné odbery výhier je možné vykonať iba v sídle organizátora t.j.: Vŕbová 1204/52, 925 23 Jelka,

ak pri danej výhre nieje uvedené inak.

 

Osobné odbery výhier mimo sídla organizátora sú možné iba za vopred dohodnuté náklady- poplatky, 

a sú účtované víťazovi, ak pri danej výhre nieje uvedené inak.

Poštovné náklady, pri odosielaní výhier, ak pri danej výhre nieje uvedené inak, hradí organizátor . 

Výhry sú každom prípade odoslané doporučeným listom - balíkom na adresu výhercov.

Zlyhanie alebo oneskorenie pri doručovaní výhry výhercom formou pošty, kuriéra alebo. inej formy dodávky,či   poškodenie, alebo iné vady spôsobené počas prepravy ručí prepravca - pošta a organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Taktiež pri osobnom odbere výherca s obržaným výhry vyhlásuje, že skontroloval stav danej výhry a nezistil žiadne vady a všetko prevzial v stopercentnom stave. Ceny sa nezasielajú do zahraničia, ak pri danej výhre nieje uvedené inak.  Na hru sa môžu prihlásiť - zaregistrovať osoby staršie ako 18 rokov. 

Nevyhraté výhry, alebo výhry ktoré neboli prebraté pôvodnými výhercami, 

organizátor môže / ale nemusí / dať znova do hry - online tomboly, a môže neprebraté výhry – tomboly  nechať pre svoje účely, ked už termín prevzatia danej výhry uplinul. 

 

Organizátor môže vylúčiť z hry takého hráča, ktorý pri registrácii uviedol nepravdivé informácie o sebe, alebo zadal osobné údaje iných osôb, alebo aj v takom prípade ked príjemca pošty pri odporúčený hry  onlintombola.sk odporučil osoby ktorú ani nepozná.

Organizátor neberie zodpovednosť za problémy vzniknuté uverejneným zle zadanými údajmi 

zo strany hráčov a firiem.

Pokiaľ z nejakých vážnych dôvodov výherca nieje spôsobilý na prevzatie výhry, môže telefonicky 

alebo e-mailom kontaktovať organizátora a jeho právny zástupca resp. jeho osobou schválená osoba 

môže prevziať výhru za výhercu.

 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za záruku, trvanlivosť, či kvalitu , pokiaľ ide o ceny 

(produkty, či služby) v hre, víťaz nárok na reklamáciu si môže uplatniť iba u výrobcu, predajcu, 

poskytovaťela daného produktu , či služby.

Výhercovia nemajú právny nárok na žiadnu výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v peniazoch. 

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

Ďalšie dôležité informácie o hre nájdete na stránke www.tombola.sk v 

sekcii  ,, Ako VYHRAT?,, - a ,,Časté otázky,, .

  

Zásady ochrany osobných údajov

Organizátor je oprávnený aj bez súhlasu hráča spracovávať osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné na účel realizácie priebehu online tomboly a odovzdania výhry v priebehu tomboly 

a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Niektoré časti webovej stránky onlintombola.sk ako aj celá online hra na 

onlinetombola.sk (ďalej len hra) požadujú - sú viazané na registráciu na stránke.

 

Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

So žiadosťami o registráciu ako aj osobnými údajmi poskytnutými pri registrácii organizátor 

zaobchádza dôverne, v súlade s platnými právnymi požiadavkami, a vykoná všetky možné technické

a bezpečnostné opatrenia , aby sa zabránilo uniknutiu osobných údajov a aby sa nedostali do 

rúk neoprávnených užívateľov.

 

Osobné údaje registrovanej osoby (hráča) môže spravovať organizátor iba v tom prostredí - okruhu, 

s ktorým registrovaná osoba výslovne pri registrácii súhlasil.

 

Dôvody správe dát k registrácii na stránke sú:

- umožniť získať identity víťazov,  uľahčiť a podporiť oblúbenosť stránky v dalšom rozvoji

- Odoslanie reklamných ponúk - reklamné správy/ služby

- Spoločne s ďalšími spoločnosťami odporučenie a ponúkanie výrobkov, či služieb

- Štatistická analýza

- Marketingové účely

 

Hráč dobrovoľne prispeje na poskytnutie nasledujúcich svojich údajov, ktoré sú nasledovné:

Meno a Priezvisko, E-mailová adresa, dátum narodenia, poštové smerovacie číslo, Mesto, pohlavie.

 

Adresa a telefónne číslo víťazov v hre - online tombole, sú potrebné iba pri procese 

odovzdávania výhry a po prevzatí výhry budú odstránené.

Ukončeným procesu odovzdávania výhry výhercom, môžme považovať tú činnosť, moment čo 

zachytáva výhercu spolu s príslušnou výhrou a ked výherca sa odfotí s výhrou a pošle to 

na info@tombola.sk, alebo pri osobnom odbere bude nasnímaný organazátorom. 

 

Organizátor má právo- je oprávnený nasnímať, nahrať proces odovzdávania výhry - výhercov a využiť fotky, 

videá, zvukové záznamy, ktoré boli nahraté, nasnímané pri procese odovzdávania výhry konkrétnym 

výhercom, bez akéhokoľvek časových, priestorových, príležitosných alebo dalších obmedzení a to

bez akéhokoľvek spoplatnenia týchto nahrávok, činností.

V prípade víťazov aj ich fotografie budú uložené.

 

Hráči pri registrácii do hry zaškrtnutím zaškrtávacieho políčka a aj samotným akceptovaním Všeobecných podmienok

používania portálu www.tombola.sk t.j. akceptovaným ,, Podmienky používania portálu,, súhlasia, aby na ich

e-mailové adresy boli zasielané aj informačné, propagačné či aj reklamné e-maily v súlade s ust. § 3 ods. 7 zákon.č. 147/2001 Z. z o reklame.

 

Hráči si s registráciou berú na vedomie, že zadané informácie a dáta sú dobrovoľné a kedykoľvek ich môžu 

požiadať o vymazanie , alebo aj môžu sami vymazať svoje údaje a zrušiť svoju registráciu kliknitým na 

odkaz na spodku každého e-mailu, čo dostali od organizátora. Spoločne s odstránením registracie zaniknú 

aj prístupy, výhody a všetky služby, ktoré boli pri registrácii k dispozícii.

 

Súkromie

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov v súlade so všetkými platnými právnymi 

predpismi na ochranu údajov v dáta-údaje hráčov, chráni osobné údaje registrovaných 

osôb predovšetkým proti neoprávnenému prístupu, zmene, vymazaniu,náhodnému zničeniu 

alebo proti poškodeniu týchto údajov.

 

Osobné údaje registrovaných osôb bez ich predošlého súhlasu organizátor 

neposkytne tretím stranám. 

 

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov v súlade platnými právnymi 

predpismi na ochranu údajov, môže poskytnúť tieto údaje v prípade nevyhnutnej 

potreby štatným orgánom.

 

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov sa zaväzuje, že zaregistrovaná osoba-hráč 

kedykoľvek - po identifikácii - môže požiadať o informáciu, že ako sa zaobchádza s jeho 

osobnými údajmi - požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov.

 

Ostatné a záverčné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel,či na zmenu podmienok hry kedykoľvek 

aj počas jej priebehu a to bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo aj na prerušenie alebo úplne zrušenie hry,

vyhradzuje právo aj zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej 

priebehu, ako aj má právo tombolu - súťaž prerušiť alebo úplne zrušiť.

Organizátor si vyhradzuje právo predať hru tombola.sk tretej strane.

Pri zmene vlastníka hry- stránky, všetky pravidlá,práva a povinnosti prechádzajú 

na nového vlastníka - majiteľa stránky (hry) .

 

Usporiadateľ je výhradným vlastníkom textov, obrázkov, každého detailu, celého konceptu stránky a aj celého obsahu

na stránke / doméne tombola.sk a na jej všetkých podstránkach a je jediným vlastníkom tohto portálu.

Systém - portál bežiaci na doméne tombola.sk je prvá a jediná online forma známej tomboly z reálného života a je unikátny, prvý a jediný

na uzemí Slovenskej a Českej republiky a preto akékoľvek kopírovanie, napodobnenie konceptu stránky, či nejakej časti sa podľa súčasnej

platnej legislatívy Slovenskej a Českej republiky sa považuje za trestný čin a je to vážne porušenie práv duševného vlastníctva.

 

Organizátor nie je zodpovedný a vylučuje akúkoľvek náhradu, či nárok na náhradu 

škody alebo súdné cesty - jednania počas hry, a taktiež nie je zodpovedný za možné  

nedostatky  alebo závady vyplývajúce z hry resp. výhier alebo k tým súvisiace náklady, škody, straty.

 

Tieto Všeobecné ochodné podmienky používania portálu www.tombola.sk

nadobúdajú platnosť dňa 1. októbra 2012 a platia do odvoľania.

 

Zoltán Márton

Organizátor

 

V Jelke dňa 01.10.2012